Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Import VHD Blobs from a ZIP Archive URL

autor: Gwen Blum
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2021

Deploying Virtual Machines based on specialized disk images requires to import VHD files into a Storage Account. In the case there are multiple VHD files compressed in a single ZIP and you got the URL to fetch the ZIP archive, this ARM template will ease the job: Download, Extract and Import into an existing Storage Account Blob Container.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
Source URL of a ZIP archive containing VHD images files. For example: https://provider.com/bin/support/azure-vhd.zip
Destination URI of a Storage Account container with a writable SAS Token.
forceUpdateTag Used to force the execution when redeploying the template with the same parameters. Default: [newGuid()]
location The location in which the resources should be deployed. Default: [resourceGroup().location]

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/storage-import-zipped-vhds/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/storage-import-zipped-vhds/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure