Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Storage account with Advanced Threat Protection.

autor: Nerya Cohen
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2021

This template allows you to deploy an Azure Storage account with Advanced Threat Protection enabled.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
storageAccountName The name must be unique across all existing storage account names in Azure. It must be 3 to 24 characters long, and can contain only lowercase letters and numbers.
location Storage account location, default is same as resource group location.
storageAccountKind Storage account type, for more info see 'https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-account-overview'.
storageAccountReplication Storage account replication, for more info see 'https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-redundancy'.
advancedThreatProtectionEnabled Enable or disable Advanced Threat Protection.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-advanced-threat-protection-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-advanced-threat-protection-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure