Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Secure Ubuntu by Trailbot

autor: Trailbot
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

This template provides a Ubuntu VM which comes with a special demon called Trailbot Watcher that monitors system files and logs, triggers Smart Policies upon modification and generates a __blockchain-anchored__, __immutable audit trail__ of everything happening to them.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminEmail Your email address.
dnsLabelPrefix Hostname assigned to the Public IP, also used as the VM Name. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
clientPubKey Client public key. Please install Trailbot Client in your personal computer, open it and it will generate a key you must paste here.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
vmSize Default VM Size

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/trailbot/stampery-trailbot-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/trailbot/stampery-trailbot-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure