Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

SQL Provisioning CSP

autor: Ninar Nuemah
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2021

Microsoft Azure has a new subscription offering, CSP Subscriptions. Some aspects of SQL VM deployment are not yet supported in CSP subscriptions. This includes the SQL IaaS Agent Extension, which is required for features such as SQL Automated Backup and SQL Automated Patching.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmName SQL IaaS VM machine name
vmSize SQL IaaS VM size. Use Azure VM size name from MSDN
sqlImageOffer SQL Server Gallery Image Offer
sqlImageSku SQL Server Gallery Image SKU
sqlImageVersion SQL Server Gallery Image Published Version
username SQL IaaS VM local administrator username
password SQL IaaS VM local administrator password
storageName SQL IaaS VM data and OS disks storage service
storageType SQL IaaS VM data and OS disks storage type
vnetName SQL IaaS VM virtual network name
networkAddressSpace SQL IaaS VM virtual network IPv4 address space
subnetName SQL IaaS VM virtual network subnet name
subnetAddressPrefix SQL IaaS VM virtual network subnet IPv4 address prefix
publicDnsName DNS name for the VM
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sqlvm-provisioning-csp/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sqlvm-provisioning-csp/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure