Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create a SQL Server AlwaysOn Cluster Deployment

Ostatnia aktualizacja: 20.07.2021

This template creates 5 new Azure VMs, each group load balancer and a VNet. It configures a primary and backup AD Domain Controller for a new Forest and Domain, two SQL Servers and witness in AlwaysOn configuration

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername The name of the Administrator of the new VMs and Domain
adminPassword The password for the Administrator account of the new VMs and Domain
adVMSize The size of the AD VMs Created
sqlVMSize The size of the SQL VMs Created
witnessVMSize The size of the Witness VM Created
domainName The FQDN of the AD Domain created
sqlServerServiceAccountUserName The SQL Server Service Account name
sqlServerServiceAccountPassword The SQL Server Service Account password
sqlStorageAccountName The name of Sql Server Storage Account
sqlStorageAccountType The type of the Sql Server Storage Account created
dcStorageAccountName The name of DC Storage Account
dcStorageAccountType The type of the DC Storage Account created
virtualNetworkAddressRange The address range of the new VNET in CIDR format
staticSubnet The address range of the subnet static IPs are allocated from in the new VNET
sqlSubnet The address range of the SQL subnet created in the new VNET
adPDCNICIPAddress The IP address of the new AD VM
adBDCNICIPAddress The IP address of the new backup AD VM
sqlLBIPAddress The IP address of the new SQL Server Internal Load Balancer
deploymentPrefix The DNS Prefix for the Public IP Address for the Always On Cluster
virtualNetworkName Name of virtual network to be created
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
autoPatchingDay The day of a week for auto patching
autoPatchingStartHour The start hour of a day for auto patching
sqlAOAGName The Sql AlwaysOn Group Name
sqlAOListenerPort The Sql AG Listener port
sqlAOListenerName The Sql AG Listener Name
sqlServerVersion The Sql Server Version
numberOfSqlVMDisks The Sql VM Disk Size
workloadType The Sql VM work load type: GENERAL - general work load; DW - datawear house work load; OLTP - Transactional processing work load
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sqlvm-alwayson-cluster/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sqlvm-alwayson-cluster/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure