Django App with SQL Databases

autor: Meet Bhagdev
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2018

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy an application. This example creates an Ubuntu VM, does a silent install of Python, Django and Apache, then creates a simple Django app. The template also creates a SQL Database, with a sample table with some sample data which displayed in the web browser using a query

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
newStorageAccountName Name of the Storage Account
adminUsername Username for the Administrator of the VM
adminPassword Password for the Administrator of the VM, must satisfy the password requirements
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmDnsName DNS Name for the Public IP. Must be lowercase.
administratorLogin Admin username for SQL Database
administratorLoginPassword Admin password for SQL Database
collation SQL Collation
databaseName Name of your SQL Database
edition SQL Database Edition
maxSizeBytes Max DB size in bytes
requestedServiceObjectiveId Requested Service Objective ID
serverName Unique name of your SQL Server
firewallStartIP Start IP for your firewall rule, for example 0.0.0.0
firewallEndIP End IP for your firewall rule, for example 255.255.255.255
version SQL Version
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sqldb-django-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sqldb-django-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure