Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Django App with SQL Databases

autor: Meet Bhagdev
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2021

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy an application. This example creates an Ubuntu VM, does a silent install of Python, Django and Apache, then creates a simple Django app. The template also creates a SQL Database, with a sample table with some sample data which displayed in the web browser using a query

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
newStorageAccountName Name of the Storage Account
adminUsername Username for the Administrator of the VM
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmDnsName DNS Name for the Public IP. Must be lowercase.
administratorLogin Admin username for SQL Database
administratorLoginPassword Admin password for SQL Database
collation SQL Collation
databaseName Name of your SQL Database
edition SQL Database Edition
maxSizeBytes Max DB size in bytes
requestedServiceObjectiveId Requested Service Objective ID
serverName Unique name of your SQL Server
firewallStartIP Start IP for your firewall rule, for example 0.0.0.0
firewallEndIP End IP for your firewall rule, for example 255.255.255.255
version SQL Version
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
vmSize Default VM Size

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/django/sqldb-django-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/django/sqldb-django-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure