Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

SQL VM Performance Optimized Storage Settings on UltraSSD

autor: Feng Hong
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Create a SQL Server Virtual Machine with performance optimized storage settings, using UltraSSD for SQL Log files

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
virtualMachineName The name of the VM
virtualMachineSize The virtual machine size.
existingVirtualNetworkName Specify the name of an existing VNet in the same resource group
existingVnetResourceGroup Specify the resrouce group of the existing VNet
existingSubnetName Specify the name of the Subnet Name
imageOffer Windows Server and SQL Offer
sqlSku SQL Server Sku
zone Zone to deploy to
adminUsername The admin user name of the VM
adminPassword The admin password of the VM
storageWorkloadType SQL Server Workload Type
sqlDataDisksCount Amount of data disks (1TB each) for SQL Data files
dataPath Path for SQL Data files. Please choose drive letter from F to Z, and other drives from A to E are reserved for system
sqlLogUltraSSDDiskSizeInGB SQL Log UltraSSD Disk size in GiB.
sqlLogUltraSSDdiskIOPSReadWrite SQL Log UltraSSD Disk IOPS value representing the maximum IOPS that the disk can achieve.
sqlLogUltraSSDdiskMbpsReadWrite SQL Log UltraSSD Disk MBps value representing the maximum throughput that the disk can achieve.
logPath Path for SQL Log files. Please choose drive letter from F to Z and different than the one used for SQL data. Drive letter from A to E are reserved for system
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-new-storage-ultrassd/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-new-storage-ultrassd/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure