The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create SQL AvailabilityGroup listener on existing Always ON setup.

autor: pratraw
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Deploy SQL AvailabilityGroup listener on existing Always ON setup. This creates Listener on an existing SQL Availability Group, sets up corresponding load balancer rules and probe ports on Azure Load balancer to get the listener connections working.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
existingFailoverClusterName Specify the name of the failover cluster
existingSqlAvailabilityGroup Specify the name of SQL Availability Group for which listener is being created
existingVmList Specify the Virtual machine list participating in SQL Availability Group e.g. VM1, VM2. Maximum number is 6.
Listener Specify a name for the listener for SQL Availability Group
ListenerPort Specify the port for listener
ListenerIp Specify the available private IP address for the listener from the subnet the existing Vms are part of.
existingVnetResourcegroup Specify the resourcegroup for virtual network
existingVnet Specify the virtual network for Listener IP Address
existingSubnet Specify the subnet under Vnet for Listener IP address
existingInternalLoadBalancer Name of existing internal load balancer for the AG listener. Choose Standard Sku if the VMs are not in an availability set.
ProbePort Specify the load balancer port number (e.g. 59999)
Location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-aglistener-setup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-aglistener-setup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure