Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Deploys SQL Server 2014 AlwaysOn AG on existing VNET & AD

autor: Keith Mayer
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2021

This template creates three new Azure VMs on an existing VNET: Two VMs are configured as SQL Server 2014 AlwaysOn Availability Group replica nodes and one VM is configured as a File Share Witness for automated cluster failover. In addition to these VMs, the following additional Azure resources are also configured: Internal load balancer, Storage accounts. To configure clustering, SQL Server and AlwaysOn within each VM, PowerShell DSC is leveraged. For Active Directory support, existing Active Directory domain controllers should already be deployed on the existing VNET.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
namePrefix Naming prefix for each new resource created. 8-char max, lowercase alphanumeric
diskType Type of Storage to be used for VM disks
sqlVMSize Size of the SQL VMs to be created
sqlWitnessVMSize Size of the Witness VM to be created
existingDomainName DNS domain name for existing Active Directory domain
adminUsername Name of the Administrator of the existing Active Directory Domain
adminPassword Password for the Administrator account of the existing Active Directory Domain
sqlServerServiceAccountUserName The SQL Server Service account name
sqlServerServiceAccountPassword The SQL Server Service account password
existingSqlSubnetName Name of the existing subnet in the existing VNET to which the SQL & Witness VMs should be deployed
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNET
existingAdPDCVMName Computer name of the existing Primary AD domain controller & DNS server
sqlLBIPAddress IP address of ILB for the SQL Server AlwaysOn listener to be created
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sql-server-2014-alwayson-existing-vnet-and-ad/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sql-server-2014-alwayson-existing-vnet-and-ad/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure