Pomiń nawigację

Create a two VM SQL Server Reporting Services Deployment

Ostatnia aktualizacja: 12.03.2016

This template creates two new Azure VMs, each with a public IP address, it configures one VM to be an SSRS Server, one with SQL Server mixed auth for the SSRS Catalog with the SQL Agent Started. All VMs have public facing RDP and diagnostics enabled , the diagnostics is stored in a consolidated diagnostics storage account different than the vm disk

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dbSAUsername Username for SA of the database
dbSAUserPassword Password for SA of the database
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
sqlImageVersion The SQL Iamge for the VM. This will pick a fully patched image of this given SQL Image
sqlImageSKU The SQL SKU, for SQL CTP Versions the only available is evaluation
vmPrefix Prefix of the Virtual Machines (Prefix-RS, Prefix-Catalog)
vmSize The size of the VM Created
vhdStorageType VHD storage type
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sql-reporting-services-sql-server/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sql-reporting-services-sql-server/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure