Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Environment required to deploy Azure SQL Managed Instance.

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

This template allows you to create an environment required to deploy Azure SQL Managed Instance - Virtual Network with two subnets.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
virtualNetworkName The name of new Azure VNet where you can deploy Azure Sql Managed Instances and the resources that use them
virtualNetworkAddressPrefix VNet IP address range (VNet prefix)
defaultSubnetName The name of default subnet for VNet (used to deploy VMs, web, and other client apps - no Managed Instances). You can delete this subnet later if you don't need it.
defaultSubnetPrefix Default subnet address range (subnet prefix)
managedInstanceSubnetName The name of the subnet dedicated to Azure SQL Managed Instances
managedInstanceSubnetPrefix IP Address range in the subnet dedicated to Azure SQL Managed Instances
nsgForManagedInstanceSubnet Name of network security group dedicated to managed instance subnet
routeTableForManagedInstanceSubnet The name of the existing or new route table that enables access to Azure SQL Managed Instance Management Service that controls the instance, manages backups and other maintenance operations
location Azure data center location where all resources will be deployed

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-managed-instance-azure-environment/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-managed-instance-azure-environment/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure