Pomiń nawigację

SQL Server 2016 AlwaysOn with Managed Disks in Availability Zones

autor: Keith Mayer
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2017

This template creates Azure VMs on an existing VNET, and provisions a SQL Server 2016 AlwaysOn Availability Group cluster across Availability Zones

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Location for the VM, only certain regions support Availability Zones
namePrefix Naming prefix for each new resource created. 3-char min, 8-char max, lowercase alphanumeric
vmSize Size of the SQL Server VMs to be created
vmCount Number of SQL Server VMs to be created in AlwaysOn Availability Group cluster (Min=2, Max=9)
vmDiskSize Size of each data disk in GB on each SQL Server VM (Min=128, Max=1023)
vmDiskCount Number of data disks on each SQL Server VM (Min=2, Max=32). Ensure that the VM size you've selected will support this number of data disks.
existingDomainName DNS domain name for existing Active Directory domain
adminUsername Name of the Administrator of the existing Active Directory Domain
adminPassword Password for the Administrator account of the existing Active Directory Domain
sqlServiceAccount Name of the user account to be used for the SQL Server service account
sqlServicePassword Password to be used for the SQL Server service account
existingVirtualNetworkRGName Resource Group Name for the existing VNET.
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNET.
existingSubnetNames Name of the existing subnets in the existing VNET to which the SQL Server VMs should be deployed
workloadType SQL DB workload type: GENERAL - General workload; DW - Data Warehouse workload; OLTP - Transactional Processing workload
_artifactsLocation Location of resources that the script is dependent on such as linked templates and DSC modules
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sql-alwayson-md-mult-subnets-zones/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sql-alwayson-md-mult-subnets-zones/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure