Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

SQL Server AlwaysOn Cluster with Managed Disks in AZ

autor: Keith Mayer
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

This template creates Azure VMs on an existing VNET, and provisions a SQL Server 2016 or 2017 AlwaysOn Availability Group cluster across AZ's

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Azure region that supports Availability Zones
namePrefix Naming prefix for each new resource created. 3-char min, 8-char max, lowercase alphanumeric
vmSize Size of the SQL Server VMs to be created
sqlVMImage VM Image Offer to use for provisioning SQL VMs
sqlVMImageSku SQL Image Sku
vmCount Number of SQL Server VMs to be created in AlwaysOn Availability Group cluster (Min=2, Max=9)
vmDiskSize Size of each data disk in GB on each SQL Server VM (Min=128, Max=1023)
vmDiskCount Number of data disks on each SQL Server VM (Min=2, Max=32). Ensure that the VM size you've selected will support this number of data disks.
existingDomainName DNS domain name for existing Active Directory domain
adminUsername Name of the Administrator of the existing Active Directory Domain
adminPassword Password for the Administrator account of the existing Active Directory Domain
sqlServiceAccount Name of the user account to be used for the SQL Server service account. Do not use the same account speficied in adminUsername parameter
sqlServicePassword Password to be used for the SQL Server service account
existingVirtualNetworkRGName Resource Group Name for the existing VNET.
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNET.
existingSubnetName Name of the existing subnet in the existing VNET to which the SQL Server VMs should be deployed
enableOutboundInternet Enable outbound Internet access via source NAT to support ongoing VM Agent extension communication needs
workloadType SQL DB workload type: GENERAL - General workload; DW - Data Warehouse workload; OLTP - Transactional Processing workload
_artifactsLocation Location of resources that the script is dependent on such as linked templates and DSC modules
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/sql-alwayson-md-ilb-zones/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/sql-alwayson-md-ilb-zones/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure