The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy Splunk Enterprise

autor: Rocky Giglio
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2018

Deploy Splunk Enterprise as a single instance or a distributed cluster to quickly and easily get started with Splunk in Azure. To deploy on Azure Government, go to the Azure quick start repository via the Browse on GitHub button.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Location where resources will be provisioned
storageAccountType Storage account type which determines data redundancy and underlying drive type
deploymentType Splunk deployment type
standaloneVmSize Size of standalone VM
clusterMasterVmSize Size of cluster master VM
clusterSearchheadVmSize Size of cluster search head VM
clusterIndexerVmSize Size of cluster indexer VM
clusterIndexerVmCount Count of indexer nodes
clusterSecret Security key for authentication between cluster nodes (when applicable)
adminUsername Username for the VMs
adminPassword Password for the VMs
splunkAdminPassword Password for Splunk admin
virtualNetworkName Name of the virtual network that the consumer wants to use
virtualNetworkNewOrExisting Identifies whether to use new or existing Virtual Network
virtualNetworkExistingRGName Name of resource group of existing Virtual Network (if applicable)
virtualNetworkAddressPrefix Virtual network address CIDR
subnet1Name Subnet for the Search Head
subnet2Name Subnet for the Indexers
subnet1Prefix Search Head subnet CIDR
subnet2Prefix Indexer subnet CIDR
subnet1StartAddress Search Head subnet start address
subnet2StartAddress Indexer subnet start address
sshFrom CIDR block from which SSH access is allowed (default is ssh access from anywhere)
forwardedDataFrom CIDR block from which forwarded data is allowed (default is data can be received from anywhere)
domainNamePrefix Prefix for domain name to access Splunk which is in the format: {prefix}.{location}.cloudapp.azure.com e.g. mysplunk.westus.cloudapp.azure.com. Prefix should match the following regular expression ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
publicIPName Name of the Search Head public IP address
templateLocation Template file location

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/splunk-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/splunk-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure