Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Provisions a Spark Cluster on Ubuntu Virtual Machines

autor: CognosysTech
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

This template creates a Spark cluster on Ubuntu virtual machine image, enables persistence (by default) and applies all well-known optimizations and best practices

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Administrator user name used when provisioning virtual machines
adminPassword Administrator password used when provisioning virtual machines
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
virtualNetworkName The arbitrary name of the virtual network provisioned for the cluster
addressPrefix The network address space for the virtual network
subnetName Subnet name for the virtual network that resources will be provisioned in to
subnetPrefix Address space for the virtual network subnet
sparkVersion The version of the Spark package to be deployed on the cluster (or use 'stable' to pull in the latest and greatest)
sparkNodeIPAddressPrefix The IP address prefix that will be used for constructing a static private IP address for each node in the cluster
sparkSlaveNodeIPAddressPrefix The IP address prefix that will be used for constructing a static private IP address for each node in the cluster
jumpbox The flag allowing to enable or disable provisioning of the jumpbox VM that can be used to access the Spark nodes
tshirtSizeIns T-shirt size of the Spark cluster Ex: S is 1, M is 4, L is 6
vmSize VM Size
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/spark/spark-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/spark/spark-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure