Pomiń nawigację

Configures Spark cluster & a single node Cassandra on CentOS

Ostatnia aktualizacja: 26.06.2018

This project configures a Spark cluster (1 master and n-slave nodes) and a single node Cassandra on Azure using CentOS 7.x. The base image starts with CentOS 7.1 and it is updated to the latest version as part of the provisioning steps.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
storageMasterType Storage type that is used for master Spark node. This storage account is used to store VM disks.
storageSlaveType Storage type that is used for each of the slave Spark node. This storage account is used to store VM disks.
storageCassandraType Storage type that is used for Cassandra. This storage account is used to store VM disks.
vmMasterVMSize VM size for master Spark node. This VM can be sized smaller.
vmNumberOfSlaves Number of VMs to create to support the slaves. Each slave is created on it's own VM. Minimum of 2 & Maximum of 200 VMs.
vmSlaveVMSize VM size for slave Spark nodes. This VM should be sized based on workloads.
vmCassandraVMSize VM size for Cassandra node. This VM should be sized based on workloads.
vmAdminUserName Specific an admin username that should be used to login to the VM.
vmAdminPassword Specific an admin password that should be used to login to the VM.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/spark-and-cassandra-on-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/spark-and-cassandra-on-centos/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure