Pomiń nawigację

SonarQube on Windows with Azure SQL Database

autor: Rob Bos
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2018

Deploy a Windows VM with SonarQube installed and configured against an Azure SQL Database.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
sqVM_AppName Name of the VM that SonarQube will be installed upon
sq_PublicIP_DnsPrefix The prefix of the public URL for the VM on the Internet. It should be unique across all Azure and match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
sqVM_AppAdmin_UserName Admin account name for the SonarQube VM
sqVM_AppAdmin_Password Password for the SonarQube VM Admin account
sqDB_Admin_UserName Admin account name for Azure SQL Server
sqDB_Admin_Password Password for Azure SQL Server Admin account
sqDB_ServerName Name of Azure SQL Server (limit to 10 chars or less)
sqDB_DBName Name of the SonarQube DB on the Azure SQL Server
sqDB_DBEdition Edition of Azure SQL Database to create
diskType Type of Azure Storage Acct to create
sqVM_Installation_Type Type of SonarQube installation, Secure (HTTPS) or nonsecure (HTTP)
sqVM_ReverseProxy_Type Type of Reverse Proxy to secure SonarQube
sqVM_LTS_Version Version of SonarQube to install
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sonarqube-azuresql/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sonarqube-azuresql/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure