Create a SLURM cluster on SLES 12 HPC SKU

autor: Christian
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2018

Creates a SLURM HPC cluster running SLES 12. This cluster is ready to run Intel MPI workloads when used with A8 or A9 VMs.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
dnsPrefix Unique public dns prefix where the master node will be exposed
adminUsername User name for the Virtual Machine. Pick a valid username otherwise there will be a BadRequest error.
adminPassword Admin password. Pick a complex password with uppercase letters, lowercase letters, digits, and symbols. The password should not be longer than 16. Otherwise you'll get a BadRequest error.
hpcUserName User for running HPC applications with shared home directory and SSH public key authentication setup. This user cannot login from outside the cluster. Pick a valid username otherwise there will be a BadRequest error.
headNodeSize Size of the head node.
workerNodeSize Size of the worker nodes.
workerNodeCount This template creates N worker node. Use workerNodeCount to specify that N.
dataDiskSize The size in GB of each data disk that is attached to the VM. A RAID-0 volume is created with all data disks that is dataDiskSize * dataDiskCount in size.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/slurm-on-sles12-hpc/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/slurm-on-sles12-hpc/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure