Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create a Site-to-Site VPN Connection

Ostatnia aktualizacja: 28.04.2021

This template allows you to create a Site-to-Site VPN Connection using Virtual Network Gateways

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vpnType Route based (Dynamic Gateway) or Policy based (Static Gateway)
localGatewayName Arbitrary name for gateway resource representing your local/on-prem gateway
localGatewayIpAddress Public IP of your local/on-prem gateway
localAddressPrefix CIDR block representing the address space of your local/on-prem network's Subnet
virtualNetworkName Arbitrary name for the Azure Virtual Network
azureVNetAddressPrefix CIDR block representing the address space of the Azure VNet
subnetName Arbitrary name for the Azure Subnet
subnetPrefix CIDR block for VM subnet, subset of azureVNetAddressPrefix address space
gatewaySubnetPrefix CIDR block for gateway subnet, subset of azureVNetAddressPrefix address space
gatewayPublicIPName Arbitrary name for public IP resource used for the new azure gateway
gatewayName Arbitrary name for the new gateway
gatewaySku The Sku of the Gateway. This must be one of Basic, Standard or HighPerformance.
connectionName Arbitrary name for the new connection between Azure VNet and other network
sharedKey Shared key (PSK) for IPSec tunnel
vmName Name of the sample VM to create
vmImageSKU VM Image SKU
vmSize Size of the Virtual Machine.
adminUsername Username for sample VM
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
location Location for the resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/site-to-site-vpn/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/site-to-site-vpn/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Steven Edouard