Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Image Version in a Shared Image Gallery

autor: Akshay Joshi
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

This template allows you to create a simple Image Version in a Shared Image Gallery. Please ensure that you have run the Shared Image Gallery 101 Template and the Image Definition 101 Template before you deploy this.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
existingManagedImageID Resource Id of the existing Managed Image
existingGalleryName Name of the Shared Image Gallery.
existingGalleryImageDefinitionName Name of the Image Definition.
galleryImageVersionName Name of the Image Version - should follow <MajorVersion>.<MinorVersion>.<Patch>.
location Location of the Shared Image Gallery.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/sig-image-version-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/sig-image-version-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure