Deploy Shibboleth Identity Provider cluster on Ubuntu.

Ostatnia aktualizacja: 2016-01-22

This template deploys Shibboleth Identity Provider on Ubuntu in a clustered configuration. After the deployment is successful, you can go to https://your-domain:8443/idp/profile/Status (note port number) to check success.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername User name for the Virtual Machine administrator. Do not use simple names such as 'admin'.
adminPassword Password for the Virtual Machine administrator.
uniqueNamePrefix Unique name that will be used to generate various other names including the name of the Public IP used to access the Virtual Machine.
mySqlPasswordForRootUser Password for the MySQL 'root' admin user.
mySqlIdpUser User name that will be used to create user in MySQL database which has all privileges.
mySqlPasswordForIdpUser Password for the MySQL Idp user.
vmCountFrontend Number of web front end VMs to create.
vmSizeFrontend The size of the VM.
vmSizeDB The size of the database backend VM.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/shibboleth-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/shibboleth-cluster-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure