Create a HA Sharepoint Deployment

autor: Simon Davies
Ostatnia aktualizacja: 15.08.2018

This template creates 9 new Azure VMs, each group load balancer and a VNet. It configures a primary and backup AD Domain Controller for a new Forest and Domain, two SQL Servers and witness in AlwaysOn configuration and 4 Sharepoint VMs with a Sharepoint farm and site

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location The region to deploy the resources into
sharepointFarmName The name of the Sharepoint farm
adminUsername The name of the Administrator of the new VMs and Domain
adminPassword The password for the Administrator account of the new VMs and Domain
adVMSize The size of the AD VMs Created
sqlVMSize The size of the SQL VMs Created
witnessVMSize The size of the Witness VM Created
spVMSize The size of the SP VMs Created
domainName The FQDN of the AD Domain created
sqlServerServiceAccountUserName The SQL Server Service account name
sqlServerServiceAccountPassword The SQL Server Service account password
sharePointSetupUserAccountUserName The Sharepoint Setup account name
sharePointSetupUserAccountPassword The Sharepoint Setup account password
sharePointFarmAccountUserName The Sharepoint Farm account name
sharePointFarmAccountPassword The Sharepoint Farm account password
sharePointFarmPassphrasePassword The Sharepoint Farm Passphrase
spSiteTemplateName The Sharepoint Content Site Template Name
storageAccountNamePrefix The prefix of the new storage account created to store the VMs disks, different storage accounts will be created for AD,SQL and Sharepoint VMs
storageAccountType The type of the Storage Account created
virtualNetworkAddressRange The address range of the new VNET in CIDR format
staticSubnet The address range of the subnet static IPs are allocated from in the new VNET
sqlSubnet The address range of the SQL subnet created in the new VNET
spWebSubnet The address range of the SP Web subnet created in the new VNET
spAppSubnet The address range of the SP App subnet created in the new VNET
adPDCNICIPAddress The IP address of the new AD VM
adBDCNICIPAddress The IP address of the new AD VM
sqlLBIPAddress The IP address of the new SQL ILB
spWebIPRGName Resource Group containing existing SP Web IP address
spWebIPNewOrExisting Indicates whether the Sharepoint farm's IP is new or existing
spWebIPAddressName The new or existing - depending on value of spWebIPNewOrExisting parameter - IP address name for SP Web
dnsPrefix The DNS Prefix for the Public IP Address for the Sharepoint Web Application
virtualNetworkName Name of virtual network to be created
baseUrl Base URL for Marketplace

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-server-farm-ha/mainTemplate.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-server-farm-ha/mainTemplate.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure