SharePoint 2019, 2016 and 2013 configured with ADFS

autor: Yvan Duhamel
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2019

SharePoint has 1 web application configured with Windows and ADFS authentication, and a couple of path based / host-named site collections are created. User Profiles Application and Apps (add-ins) services are configured. Claims provider LDAPCP is installed.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Location for all resources.
sharePointVersion Version of SharePoint farm to create.
dnsLabelPrefix [Prefix] of public DNS names of VMs, as used in "[Prefix]-[VMName].[region].cloudapp.azure.com"
domainFQDN FQDN of the AD forest to create
addFrontEndToFarm Select whether a SharePoint Front End VM should be provisioned and joined to the farm.
adminUserName Name of the AD and SharePoint administrator. 'administrator' is not allowed
adminPassword Input must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
serviceAccountsPassword Password for all service account and SharePoint passphrase. It must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
vmDCSize Size of the DC VM
vmDCStorageAccountType Type of storage for the managed disks. Allowed values are "Standard_LRS", "Standard_GRS" and "Premium_LRS"
vmSQLSize Size of the SQL VM
vmSQLStorageAccountType Type of storage for the managed disks. Allowed values are "Standard_LRS", "Standard_GRS" and "Premium_LRS"
vmSPSize Size of the SQL VM
vmSPStorageAccountType Type of storage for the managed disks. Allowed values are "Standard_LRS", "Standard_GRS" and "Premium_LRS"
vmsTimeZone Time zone of the VMs. Type '[TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones().Id' in PowerShell to get the list. Note that 'UTC' works but 'UTC+xx' does NOT work.
vmsAutoShutdownTime The time at which VMs will be automatically shutdown (24h HHmm format). Set value to '9999' to NOT configure the auto shutdown.
enableAutomaticUpdates Enable automatic Windows uUpdates.
enableHybridBenefitServerLicenses Enable Azure Hybrid Benefit to use your on-premises Windows Server licenses and reduce cost, see https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/hybrid-use-benefit-licensing for more information.
sharePointDataDiskSize Size in Gb of the additional data disk attached to SharePoint VMs. Set to 0 to not create it
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-adfs/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-adfs/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure