Deploy Service Fabric Cluster, VMSS and an OMS workspace

autor: Kristian Nese
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2017

This template allows you to deploy a Service Fabric cluster and VMSS, monitored by OMS

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
clusterName Name of your cluster - Between 3 and 23 characters. Letters and numbers only
subnet0Prefix Specify the subnet prefix
computeLocation Select the location for your SF resources
publicIPAddressType Select the IP allocation for the public IP address
adminUsername Remote desktop user Id
adminPassword Remote desktop user password. Must be a strong password
addressPrefix specify vNet address prefix
dnsName DNS name for your Service Fabric Cluster endpoint
overProvision true or false
vmNodeType0Name Specify type name
omsWorkspacename Name of your OMS Log Analytics Workspace
omsRegion Specify the Azure Region for your OMS workspace

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/service-fabric-vmss-oms/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/service-fabric-vmss-oms/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure