Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Deploy a Storage Account for SAP ILM Store

autor: Sumit Dey
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2021

The Microsoft Azure Storage Account can now be used as a ILM Store to persist the Archive files and attachments from an SAP ILM system. An ILM Store is a component which fulfills the requirements of SAP ILM compliant storage systems. One can store archive files in a storage media using WebDAV interface standards while making use of SAP ILM Retention Management rules. For more information about SAP ILM Store, refer to the SAP Help Portal .

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
azureADAppPrincipalID Principal ID of the Azure Active Directory Application
newOrExistingRole Use an existing Role or create a new custom Role Definition
existingRoleID Role ID of an existing Role Definition
customRoleName Role name for the new Custom Role Definition
storageAccountName Name of the Storage Account
location Location of the Storage Account
storageSKUName Azure Storage Redundancy and Replication
storageSKUTier Performance tiers for block blob storage
storageKind Type of storage account
accessTier Access tiers for Azure Blob Storage

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sap/sap-ilm-store/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sap/sap-ilm-store/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure