Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

SAP NetWeaver 3-tier (managed disk)

Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021

This template allows you to deploy a VM using a operating system that is supported by SAP and Managed Disks.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
sapSystemId SAP System ID.
stackType The stack type of the SAP system.
osType The type of the operating system you want to deploy.
dbtype The type of the database
sapSystemSize The size of the SAP System you want to deploy.
systemAvailability Determines whether this is a high available deployment or not. A HA deployment contains multiple instances of single point of failures.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine.
adminPasswordOrKey Password or ssh key for the Virtual Machine.
subnetId The id of the subnet you want to use.
availabilityZones Zone numbers. Enter the comma seperated zones you want use e.g. 1,3. In an HA case, the first two will be used for the cluster VMs.
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sap/sap-3-tier-marketplace-image-md/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sap/sap-3-tier-marketplace-image-md/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure