Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Evidian SafeKit Farm Cluster

autor: d6p
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2021

This template deploys a load balancing cluster with failover on 2 to 4 Windows or Linux VMs in different availability zones

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
OS Operating System to install
clusterNodes number of VM nodes to create
vmSize the VM size for all nodes
adminUser User for the Virtual Machines.
adminPassword Password for the Virtual Machines.
VIPDnsLabel Public VIP dns label. VIP fqdn will be like <vipdnslabel>.<location>.cloudapp.azure.com and must be globally unique.
VMDnsPrefix Public VM IP dns label prefix. VM fqdn will be like <vmdnsprefix>vm<i>.<location>.cloudapp.azure.com and must be unique.
location resources location (region must support Availability Zones)
safekitFileUri url of SafeKit package (optional, default to the appropriate Evidian website url).
_artifactsLocation base URL of deployment resources (template,subtemplates,scripts)
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/safekit/safekit-cluster-farm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/safekit/safekit-cluster-farm/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od d6p