Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create a Route Server in a New Subnet

autor: Duong Au
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2021

This template deploys a Route Server into a subnet named RouteServerSubnet.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vnetName Name of new or existing vnet to which Azure Route Server should be deployed.
vnetIpPrefix IP prefix for available addresses in vnet address space.
vnetNew_or_Existing Specify whether to provision new vnet or deploy to existing vnet.
routeServerSubnetIpPrefix Route Server subnet IP prefix MUST be within vnet IP prefix address space.
publicIpNew_or_Existing Specify whether to provision new standard public IP or deploy using existing standard public IP.
publicIpName Name of the standard Public IP used for the Route Server
firstRouteServerName Name of Route Server.
routeServerBgpConnectionName Name of BGP connection.
peerAsn Peer ASN connecting to.
peerIp Peer IP connecting to.
location Azure region for Route Server and virtual network.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/route-server/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/route-server/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure