Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Azure Route Server in BGP peering with Quagga

Ostatnia aktualizacja: 17.11.2021

This template deploys a Router Server and Ubuntu VM with Quagga. Two external BGP sessions are established between the Router Server and Quagga. Installation and configuration of Quagga is executed by Azure custom script extension for linux

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location azure region where is deployed the vnet1
adminUsername VM Admin username
adminPassword VM Admin password
vnetName Virtual Network name
addressSpace1Prefix Virtual Network address space
subnet1Name subnet for hosting the Route Server. RouteServerSubnet is fixed name and it can't be changed.
subnet1Prefix address prefix assigned to the subnet1
subnet2Name name of the subnet2
subnet2Prefix address prefix assigned to the subnet2
subnet3Name name of the subnet3
subnet3Prefix address prefix assigned to the subnet3
subnet4Name name of the subnet4
subnet4Prefix address prefix assigned to the subnet4
gatewaysubnetPrefix address prefix assigned to the GatewaySubnet
routeServerName Route Server name
peering1IP private IP address of the VM running Quagga. it is the BGP remote peer of Route Server. The value is referenced in the quaggadeploy.sh script
peering1ASN ASN assigned to Quagga. The value is referenced in the script quaggadeploy.sh
rsBGPconnectionName Route Server BGP connection name to establish the peer with Quagga
vHubIPconfigName Route Server configuration name
vmName Virtual Machine name
vmPrivIP private IP of the VM. This IP has to match with the IP specified in the quaggadeploy.sh bash script
vmSize VM Size
nsgName name of the network security group applied to the subnets
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. For example, if stored on a public GitHub repo, you'd use the following URI: https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/route-server-quagga/
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. If your artifacts are stored on a public repo or public storage account you can leave this blank.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/route-server-quagga/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/route-server-quagga/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure