Red Hat Linux 3-Tier Solution on Azure

autor: Amit Malik
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2018

This template allows you to deploy a 3 Tier architecture using 'Red Hat Enterprise Linux 7.3' virtual machines. Architecture includes Virtual Network, external and internal load balancers, Jump VM, NSGs etc along with multiple RHEL Virtual machines in each tier

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Username for the Virtual Machines
adminPassword Password for the Virtual Machines(Min Length: 12)
webTierVmCount Number of Web servers to be deployed
appTierVmCount Number of App servers to be deployed
databaseTierVmCount Number of Database servers to be deployed
remoteAllowedCIDR Enter Public IP CIDR to allow for accessing the deployment.Enter in 0.0.0.0/0 format, you can always modify these later in NSG Settings
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/rhel-3tier-iaas/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/rhel-3tier-iaas/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure