Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create two geo-replicated caches in a Virtual Network

autor: Adam Sasine
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

This template shows how to deploy two Premium tier Azure Cache for Redis instances into separate Virtual Networks and link them with geo-replication.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location The location of the existing primary virtual network and new primary cache.
existingPrimaryVirtualNetworkResourceGroupName The name of the resource group of the existing primary virtual network.
existingPrimaryVirtualNetworkName The name of the existing primary virtual network.
existingPrimaryCacheSubnetName The name of the existing primary cache subnet.
newPrimaryCacheName The name of the new primary cache.
secondaryLocation The location of the existing secondary virtual network and new secondary cache.
existingSecondaryVirtualNetworkResourceGroupName The name of the resource group of the existing secondary virtual network.
existingSecondaryVirtualNetworkName The name of the existing secondary virtual network.
existingSecondaryCacheSubnetName The name of the existing secondary cache subnet.
newSecondaryCacheName The name of the new secondary cache.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cache/redis-vnet-geo-replication/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cache/redis-vnet-geo-replication/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure