Pomiń nawigację

Redis cluster on Ubuntu VMs

autor: Valery M
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2015

This template creates a Redis cluster on Ubuntu virtual machine images, configures persistence and applies well known optimizations and proven practices

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Administrator user name used when provisioning virtual machines
adminPassword Administrator password used when provisioning virtual machines
storageAccountName Unique namespace for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed
virtualNetworkName The arbitrary name of the virtual network provisioned for the Redis cluster
addressPrefix The network address space for the virtual network
subnetName Subnet name for the virtual network that resources will be provisioned in to
subnetPrefix Address space for the virtual network subnet
nodeAddressPrefix The IP address prefix that will be used for constructing a static private IP address for each node in the cluster
jumpbox The flag allowing to enable or disable provisioning of the jumpbox VM that can be used to access the Redis nodes
tshirtSize T-shirt size of the Redis deployment
redisVersion The version of the Redis package to be deployed on the cluster (or use 'stable' to pull in the latest and greatest)
redisClusterName The arbitrary name of the Redis cluster
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/redis-high-availability/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/redis-high-availability/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Valery M