Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Backup for Workload in Azure Virtual Machines

autor: Nilay Shah
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

This template creates a Recovery Services Vault and a Workload specific Backup Policy. Registers VM with Backup service and Configures Protection

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vaultName Name of the Vault
vmResourceGroup Resource group of Compute VM containing the workload
vmName Name of the Compute VM containing the workload
policyName Backup Policy Name
databaseInstanceName Name of database server instance
databaseName Name of protectable data source i.e. Database Name
isNewVault Conditional parameter for New or Existing Vault
isNewPolicy Conditional parameter for New or Existing Backup Policy
workloadType Workload type which is installed in VM and Pre-Registration Steps are performed
protectedItemType Protected Item (Database) type
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-vm-workload-backup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-vm-workload-backup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure