Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a Windows VM and enable backup using Azure Backup

autor: Nilay Shah
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2021

This template allows you to deploy a Windows VM and Recovery Services Vault configured with the DefaultPolicy for Protection.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
projectName Specifies a name for generating resource names.
location Specifies the location for all resources.
adminUsername Specifies the administrator username for the Virtual Machine.
adminPassword Specifies the administrator password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Specifies the unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmSize Virtual machine size.
windowsOSVersion Specifies the Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-create-vm-and-configure-backup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-create-vm-and-configure-backup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure