Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Setup notifications for backup alerts using Azure Monitor

autor: sarita kumari
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2022

This template enables you to setup email notifications for your Recovery Services vaults using Azure Monitor, by deploying an alert processing rule and an action group

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
emailAddress Email addresses to which the notifications should be sent. Should be specified as an array of strings, for example, ['user1@contoso.com', 'user2@contoso.com'].
actionGroupName An action group is the channel to which a notification is sent, for example, email. Edit this field if you wish to use a custom name for the action group, otherwise, you can leave this unchanged. An action group name can have a length of 1-260 characters. You cannot use :,<,>,+,/,&,%,\,? or control characters. The name cannot end with a space or period.
actionGroupShortName Short name of the action group used for display purposes. Can be 1-12 characters in length.
alertProcessingRuleName An alert processing rule lets you associate alerts to action groups. Edit this field if you wish to use a custom name for the alert processing rule, otherwise, you can leave this unchanged. An alert processing rule name can have a length of 1-260 characters. You cannot use <,>,*,%,&,:,\,?,+,/,#,@,{,}.
alertProcessingRuleDescription Description of the alert processing rule.
alertProcessingRuleScope The scope of resources for which the alert processing rule will apply. You can leave this field unchanged if you wish to apply the rule for all Recovery Services vault within the subscription. If you wish to apply the rule on smaller scopes, you can specify an array of ARM URLs representing the scopes, eg. ['/subscriptions/<sub-id>/resourceGroups/RG1', '/subscriptions/<sub-id>/resourceGroups/RG2']

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-create-alert-processing-rule/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-create-alert-processing-rule/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure