Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Backup Resource Manager VMs using Recovery Services vault

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2021

This template will use existing recovery services vault and existing backup policy, and configures backup of multiple Resource Manager VMs that belong to same resource group

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
existingVirtualMachinesResourceGroup Resource group where the virtual machines are located. This can be different than resource group of the vault.
existingVirtualMachines Array of Azure virtual machines. e.g. ["vm1","vm2","vm3"]
existingRecoveryServicesVault Recovery services vault name where the VMs will be backed up to.
existingBackupPolicy Backup policy to be used to backup VMs. Backup POlicy defines the schedule of the backup and how long to retain backup copies. By default every vault comes with a 'DefaultPolicy' which canbe used here.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-backup-vms/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-backup-vms/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure