Update RDSH collection

autor: Michael
Ostatnia aktualizacja: 15.08.2018

This template updates servers in an RD Session Host collection

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
existingRdshCollectionName Name of the RDSH collection to update
rdshTemplateImageUri URI for the template VHD to use for RDSH instances. For example, https://rdsstorage.blob.core.windows.net/vhds/MyWindowServerOSImage.vhd
rdshUpdateIteration A unique designator representing update iteration; newly created RDSH instances will have their names in the form: 'rdsh-<index><iteration>
rdshNumberOfInstances Number of RD Session Hosts
rdshVmSize The size of the RDSH virtual machines
userLogoffTimeoutInMinutes Timeout before forced user logoff from old RDSH instances
existingDomainName Domain name of the exisiting RDS deployment
existingAdminUsername The name of administrator in the existing RDS deployment
existingAdminPassword Domain administrator password
existingVnetResourceGroup ResourceGroup for the existing vnet
existingVnetName VNET name
existingSubnetName Subnet name
availabilitySet Availability set for new RDSH instances
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/rds-update-rdsh-collection/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/rds-update-rdsh-collection/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure