RDS Gateway High Availability deployment

Ostatnia aktualizacja: 2016-12-21

Szacowany koszt

$267.9777000000

Szacowany koszt miesięczny

Poznaj sposób, w jaki obliczono koszt i dostosuj go do swoich potrzeb

Kalkulator cen

This template provides high availability to RD Gateway and RD Web Access servers in an existing RDS deployment

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
dnsLabelPrefix Unique public DNS prefix for the deployment. The fqdn will look something like '<dnsname>.westus.cloudapp.azure.com'. Up to 62 chars, digits or dashes, lowercase, should start with a letter: must conform to '^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$'.
loadBalancer The Loadbalancer name must match from the RDS deployment. And default value taken by template is loadbalancer.
backendAddressPools The backendAddressPools name must match from the RDS deployment. And default value taken by template is LBBAP.
gw-AvailabilitySet The gw-availabilityset name must match from the RDS deployment. And default value taken by template is gw-availabilityset.
adDomainName The FQDN of the AD domain
adminUsername The name of the administrator of the new VM and the domain. Exclusion list: 'administrator
adminPassword The password for the administrator account of the new VM and the domain
numberOfWebGwInstances Number of RD Gateway instances
brokerServer FQDN for Broker Server
WebURL This is RD Gateway external FQDN. This shall be picked from existing basic RDS deploment.
domainNetbios Netbios Name for Domain
storageAccountName Storage account name of RDS-Deployment
imageSKU Windows server SKU
vmSize Size for the new RD Gateway VMs
existingVnet The vnet name of AD domain. For example johnvnet1
existingSubnet The subnet name of AD domain. For example johnsubnet1

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/rds-deployment-ha-gateway/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/rds-deployment-ha-gateway/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure