Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

RDS farm deployment using existing active directory

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2021

This template creates a RDS farm deployment using existing active directory in same resource group

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
dnsLabelPrefix Unique public DNS prefix for the deployment. The fqdn will look something like '<dnsname>.westus.cloudapp.azure.com'. Up to 62 chars, digits or dashes, lowercase, should start with a letter: must conform to '^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$'. For example johndns1 will result the final RDWEB access url like https://johndns1.westus.cloudapp.azure.com/RDWeb
adDomainName The name of the AD domain. For example contoso.com
adVnetName The vnet name of AD domain. For example johnvnet1
adVnetRG The Resource Group containing the existing Virtual Network resource
adVnetSubscriptionId The subscription containing the existing Virtual Network resource
adSubnetName The subnet name of AD domain
dnsServerPrivateIp The private IP address of the ad dns server
adminUsername The name of the administrator of the new VM and the domain. Exclusion list: 'administrator'. For example johnadmin
adminPassword The password for the administrator account of the new VM and the domain
imageSKU Windows server SKU
numberOfRdshInstances Number of RemoteDesktopSessionHosts
rdshVmSize The size of the RDSH VMs
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
gatewayIpDNS DNS name for the gateway, must be globally unique.
connBrokerIpDNS DNS name for the connection broker, must be globally unique.
rdshNamingPrefix Naming prefix for the RDS Host VMs and resources

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/rds/rds-deployment-existing-ad/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/rds/rds-deployment-existing-ad/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od MahendraAgrawal