Radium daemon node Ubuntu 14.04.4 LTS

autor: JJ12880
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2018

Deploy Radium daemon node.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Hostname assigned to the Public IP, also used as the VM Name. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
installMethod Method to install Radium. From_Binary: download precompiled binary from GitHub. From_Source: official Radium repo on GitHub.
vmSize Size of VM
rpcUser Username for the RPC connection.
rpcPass Password for the RPC connection.
rpcPort Port for the RPC connection.
rpcAllowIp Allowed IP for RPC connection.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/radium-blockchain-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/radium-blockchain-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure