Pomiń nawigację

Qlik Sense Enterprise single node

autor: Clint Carr
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2018

This template provisions a single node Qlik Sense Enterprise site. Bring your own license.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
virtualMachineName Name of virtual machine to create. Has to be unique in subscription.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
qlikSenseVersion Version of Qlik Sense to provision.
qlikSenseServiceAccount User to run the Qlik Sense services.
qlikSenseServiceAccountPassword Password for the Qlik Sense service account.
qlikSenseRepositoryPassword Password for the Qlik Sense Repository user.
qlikSenseSerial Password for the Qlik Sense Repository user. Replace with your license details to license server during provisioning.
qlikSenseControl Control key for Qlik Sense license. Replace with your license details to license server during provisioning.
qlikSenseOrganization Organization owner of license. Replace with your license details to license server during provisioning.
qlikSenseName Name of licensed organization. Replace with your license details to license server during provisioning.
virtualMachineSize Size of VM to be created. Recommended start size is Standard_DS3_V2
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/qlik-sense-enterprise/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/qlik-sense-enterprise/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure