Pomiń nawigację

Create new Ubuntu VM pre-populated with Puppet Agent

autor: Greg Oliver
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2018

This template creates a Ubuntu VM and installs the Puppet Agent into it using the CustomScript extension.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmSize Size of vm, e.g: Standard_D2
username Username for the Virtual Machine, e.g: joetheadmin.
password Password for the Virtual Machine.
newStorageAccountName Unique DNS prefix for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
pupmstrFQDN FQDN of your PE box, e.g: pupmstr.cloudapp.net
pupmstrIP IP of your PE box, e.g: 192.168.1.1
pupmstrInternalFQDN Internal FQDN of your PE box, e.g: pupmstr.pupmstr.d6.internal.cloudapp.net. Get it from node requests page in PE Console.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/puppet-agent-linux/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/puppet-agent-linux/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure