Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Web App with Private Endpoint

autor: Eric Grenon
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

This template allows you to create a Web App and expose it through Private Endpoint

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
virtualNetwork_name Name of the VNet
serverFarm_name Name of the Web Farm
site_name Web App name must be unique DNS name worldwide
virtualNetwork_CIDR CIDR of your VNet
subnet1_name Name of the Subnet
subnet1_CIDR CIDR of your subnet
location Location for all resources.
SKU_name SKU name, must be minimum P1v2
SKU_tier SKU tier, must be Premium
SKU_size SKU size, must be minimum P1v2
SKU_family SKU family, must be minimum P1v2
privateEndpoint_name Name of your Private Endpoint
privateLinkConnection_name Link name between your Private Endpoint and your Web App
privateDNSZone_name Name must be privatelink.azurewebsites.net
webapp_dns_name Name must be privatelink.azurewebsites.net

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/private-endpoint-webapp/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/private-endpoint-webapp/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Eric Grenon