Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

PostgreSQL 10 on Ubuntu VMs

autor: Trent Swanson
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2021

This template creates PostgreSQL streaming replication from one master to one or more slaves each configured with multiple striped data disks. The database servers are deployed into a private subnet with an optional externally accessible jumpbox.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
domainName Domain name of the public jumpbox
adminUsername Virtual machine administrator username
adminPassword Virtual machine administrator password
tshirtSize T-shirt size of the PostgreSQL deployment
replicatorPassword The replication password used for PostgreSQL streaming replication
jumpbox The flag allowing to enable or disable provisioning of the jumpbox VM that can be used to access the PostgreSQL environment
jumpBoxSize Size of the jumpbox VM, ignored if jumbox is disabled.
virtualNetworkName Virtual network name
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/postgre/postgresql-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/postgre/postgresql-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure