Pomiń nawigację

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Point-to-Site Gateway with Azure AD

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021

This template deploys a VPN Virtual Network Gateway configured with an Azure Active Directory Point-to-Site connection

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
virtualNetworkName Name for the virtual network
location Location for the resources
frontendSubName Name for the frontend subnet
virtualNetworkPrefix CIDR block representing the address space of the VNet
frontendSubPrefix CIDR block for the front end subnet, subset of VNet address space
gatewaySubPrefix CIDR block for the gateway subnet, subset of VNet address space
gatewayName Name for the new gateway
gatewayPublicIPName Name for public IP resource used for the new azure gateway
gatewaySku The SKU of the Gateway. This must be either Standard or HighPerformance to work with OpenVPN
vpnType Route based (Dynamic Gateway) or Policy based (Static Gateway)
vpnClientAddressPool The IP address range from which VPN clients will receive an IP address when connected. Range specified must not overlap with on-premise network

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/point-to-site-aad/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/point-to-site-aad/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure