PivotalCloudfoundry-Apigee Solution Template

autor: vcherukuri
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2018

Pivotal+Apigee end to end Solution template launches a stack which includes a Pivotal Cloud foundry, Concourse, Apigee Edge gateway,Apigee Service Broker and Azure Meta service Broker

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Deployment location of where Apigee will be installed
baseUri base uri for your git repo
adminUsername User name for the Stack
adminSSHKey Public SSH key to add to admin user.
tenantID ID of the tenant. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
clientID ID of the client. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
clientSecret secret of the client. See https://github.com/cloudfoundry-incubator/bosh-azure-cpi-release/blob/master/docs/guidance.md
pivnetAPIToken API Token for Pivotal Network
storageAccountNamePrefixString Unique DNS Name for the Storage Account prefix where the Virtual Machine's disks will be placed. It can not be more than 10 characters in length and use numbers and lower-case letters only.
virtualNetworkName name of the virtual network
subnetNameForBosh name of the subnet for Bosh
NSGNameForBosh name of the security group for Bosh
subnetNameForCloudFoundry name of the subnet for CloudFoundy
NSGNameForCF name of the security group for CF
enableDNSOnDevbox A default DNS will be setup in the devbox if it is true.
apigeeEdge Select if you want to deploy Apigee Edge Gateway and Apigee Service Broker
apigeeDeploymentName Deployment Name It can not be more than 10 characters in length and use numbers and lower-case letters only.
apigeeAdminPassword Apigee Admin Password
apigeeAdminEmail email address used as super admin of Apigee deployment
licenseFileText License file that is given to your organization by Apigee. Paste the content of the file here

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/pivotalcloudfoundry-apigee/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/pivotalcloudfoundry-apigee/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure