FreeBSD PHP based web site

autor: leifei87
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017

This template will deploy four FreeBSD VMs for PHP based web site

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
dnsName Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
vmNamePrefix Prefix Name for the Virtual Machine.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
vmSize Size for the reversed proxy nginx and PHP Virtual Machine.
postgresqlvmSize Size for the postgresql Virtual Machine.
freeBSDOSVersion The FreeBSD version for the VM. This will pick a fully patched image of this given FreeBSD version.
storageAccountType storage Account Type.
postgresqlstorageAccountType storage Account Type.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
numberOfDataDisks Number of attached data disk
sizeOfDataDisksInGB Size of attached data disk
diskCaching Caching type of data disk
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/php_pgsql-freebsd-setup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/php_pgsql-freebsd-setup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure