pf on FreeBSD Setup

autor: ostclilideng
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-20

Szacowany koszt

$446.6754000000

Szacowany koszt miesięczny

Poznaj sposób, w jaki obliczono koszt i dostosuj go do swoich potrzeb

Kalkulator cen

This template helps you setup a development environment where you can NAT firewall with round-robin load balancing using FreeBSD's pf on Azure.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
frontendPrivateNicIP1 Frontend VM private IP address which resides in private subnet.
frontendPrivateNicIP2 Frontend VM public IP address which resides in public subnet.
backendVM1PrivateNicIP Backend VM1 private IP address which resides in private subnet.
backendVM2PrivateNicIP Backend VM2 private IP address which resides in private subnet.
frontendVmSize Frontend VM size, please choose proper size which allow 2 NICs.
frontendVmStorageAccountType Type of frontend VM storage account.
backendVmSize Backend VM size.
backendVmStorageAccountType Type of backend VM storage account.
adminUsername User name for the Virtual Machine
adminPassword Password for frontend and backend VMs.
vnetAddressPrefix Address prefix for VNET.
publicSubnetAddressPrefix Address prefix for public subnet.
privateSubnetAddressPrefix Address prefix for private subnet.
networkPrefix Network prefix.
domainNamePrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/pf-freebsd-setup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/pf-freebsd-setup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure