Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Example Parameterized Deployment With Linked Templates

autor: Rick Hallihan
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

This sample template will deploy multiple tiers of resources into an Azure Resource Group. Each tier has configurable elements, to show how you can expose parameterization to the end user.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location (brak opisu)
VirtualNetworkName Name of the VNET for all Resources.
OperatingSystemImage OS Image to use for All VMs.
ProximityPlacementGroupName Name of the Proximity Placement Group to use for All Resources.
AdminUserForVMAccess Admin User for all VMs.
sshKeyForVMAccess ssh Public Key used to access all VMs.
MidtierNetworkSecurityGroupName Name of the Network Security Group for the Midtier Resources.
MidtierVMNameBase Prefix for naming Midtier VMs.
MidtierVMCount How many Midtier VMs to provision.
MidtierVMSize VM Size for Midtier VMs.
BackendNetworkSecurityGroupName Name of the Network Security Group for the Backend Resources.
BackendVMNameBase Prefix for naming Backend VMs.
BackendVMCount How many Backend VMs to provision.
BackendVMTemplate VM Size and Storage Profile for Backend VMs.
FrontendNetworkSecurityGroupName Name of the Network Security Group for the Frontend Resources.
AllowFrontendConnectionFromIPOrCIDRBlock Default value of 0.0.0.0/0 allows management and connections from the entire Internet
DeployAzureBastionFrontend Selection to deploy Azure Bastion Frontend
DeployAppGatewayFrontend Selection to deploy Azure Application Gateway Frontend
DeployJumpBoxFrontend Selection to deploy Jump Box (VM) Frontend
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/parameterized-linked-templates/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/parameterized-linked-templates/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure