Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

OS Patching extension on a Ubuntu VM

autor: Thomas Shao
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2021

This template creates a Ubuntu VM and installs the OSPatching extension

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vmSize Size of vm
username Username for the Virtual Machine.
newStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
rebootAfterPatch The reboot behavior after patching.
category Type of patches to install.
installDuration The allowed total time for installation.
oneoff Patch the OS immediately.
dayOfWeek The patching date (of the week)You can specify multiple days in a week.
startTime Start time of patching.
idleTestScript The uri of the idle test script
healthyTestScript The uri of the healthy test script
storageAccountName The name of storage account.
storageAccountResourceId ResourceId for Storage account.
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/ospatching-extension-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/ospatching-extension-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure